Onze voorwaarden

Onze voorwaarden

Angst is een gevoel dat iedereen kent. Angst is er om ons te beschermen tegen gevaar en is dus belangrijk.

Online inschrijven
Bel ons

AVG

De cliënt zijn privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met persoonlijke gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van het elektronische patientendossier (EPD)
Intercollegiale communicatie via een beveiligde app
Verbeteren van de zorg aan de hand van wetenschappelijk onderzoek
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Privacy verklaring

Het dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en rapportage op te stellen. Wgbo: Deze wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Together In Motion Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking gegevens
De medewerkers van Together In Motion Psychologie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derden. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Alle personen die namens Together In Motion Psychologie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een sterk gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Partners en beveiliging

In uw bezoek aan onze praktijk merkt u eigenlijk helemaal niets van maar op de achtergrond hebben we wel degelijk verschillende maatregelen getroffen waardoor we uw gegevens, tot op een heel hoog niveau, veilig kunnen stellen en niemand hier zomaar toegang tot krijgt. Onze partner (CRS) als het gaat om het EPD heeft eind 2015 de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg behaald: ISO 27001 en NEN 7510. Ook maken wij gebruik van de app Siilo een medisch, beveiligde app service en het heeft ook NEN-7510 certificering. Ook hebben wij het beleid, de procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en interne zorginformatiesystemen vast gelegd.

Overdracht dossier
Wisselt u van psycholoog of start u een behandeltraject bij een andere praktijk dan is het belangrijk dat uw nieuwe psycholoog op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Met uw toestemming draagt u huidige of voormalige psycholoog uw dossier over aan uw nieuwe psycholoog. Mocht u ons verzoeken om een dossier over te dragen dan doen wij dit z.s.m en binnen een maand. Uw dossier wordt dan door uw psycholoog persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide psychologen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Bejegening
De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelende psycholoog kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.
Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een psycholoog van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de psycholoog en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. In de oefenzaal kan er een collega(‘s) actief zijn met zijn/haar cliënt.
Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
De psycholoog, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en psycholoog een andere psycholoog ingezet of de behandeling beëindigd worden.
Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan patiënt of namens patiënt verleende diensten.
Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
Huisregels

Iedereen in de praktijk dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
Mocht iemand binnen de praktijk aanstootgevend gedrag vertonen dan behouden wij ons het recht om deze persoon de toegang te ontzeggen.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn eruit te halen.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is niet alleen hygienisch maar ook verplicht.
Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de cliënten die na u komen.
Indien u uw kind(eren) meeneemt naar de praktijk, geschiedt dit geheel op eigen risico.
Wij houden van dieren maar ze zijn in de praktijk niet toegestaan.
Gebruikt oefenmateriaal dient na gebruik opgeruimd te worden.
In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
Neem bij elke behandeling een handdoek mee
De eerste behandeling of de behandeling daarna een identiteitsbewijs meenemen

Website
Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van de website timpsychologie.nl. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen die wij betrouwbaar achten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie staan wij echter niet in. Gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. timpsychologie.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op timpsychologie.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verwijzingen en links timpsychologie.nl
De site timpsychologie.nl bevat verwijzingen oftewel hyperlinks naar andere sites die buiten dit domein liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door timpsychologie.nl aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde mail of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door timpsychologie.nl (eventueel bewerkt) worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de mail of schriftelijk anderszins.

Samenwerkingen & Partners

waar we trots op zijn

Telefonisch contact?

Maandag – vrijdag | 08.30 – 17.30
085 48 44 097

Vragen?

Stuur je vraag naar info@timpsychologie.nl

Mijn vergoeding?

Ervaringen met  TiM Psychologie

“Snelle behandeling, goed mijn verhaal kunnen vertellen, en de juiste richtlijnen meegegeven. Altijd goed bereikbaar en nooit iets teveel met vragen. Heel erg tevreden met de behandeling.”

9.2/10Lees meer

“Behandeling gekregen voor paniek en angstklachten. Na 7 behandelingen bij Maurits al bijna een jaar klachten vrij. Door de vele praktische handvaten, oefeningen en tips. Hij is heel praktisch en totaal niet zweverig. Ik voel mij eindelijk begrepen en nog steeds veel baat bij deze behandeling. Bedankt Maurits!”

9.7/10Lees meer

“Ik vond het erg fijn dat je alles op je eigen manier en tempo kan doen en hierbij de juiste handvaten heb gekregen. Het heeft me zeker goed gedaan!”

9.2/10Lees meer